Classical guitar detail

Classical guitar detail showing binding